Beuningse uiterwaarden anders ingevuld

Moderator website Beuningse Uiterwaarden December 12, 2014 560 keer bekeken 2 comments

Persbericht provincie Gelderland.

Het college van Gedeputeerde Staten stelt Provinciale Staten voor een andere invulling te geven aan het WaalWeeldeproject Beuningse uiterwaarden. Burgemeester en wethouders van Beuningen hebben hier hun goedkeuring aan gegeven.

De basis van het schetsontwerp voor de Beuningse uiterwaarden bestond uit een geul in de uiterwaarden, in combinatie met het doorstroombaar maken van twee kades naar de hoogwatervrije terreinen en stamt uit 2008. Voor besluitvorming hierover is nog een verkenning voor het project uitgevoerd. Op basis van die verkenning hebben Gedeputeerde Staten nu twee redenen voor het aanpassen van het oorspronkelijke ontwerp:

1. Het waterstandsverlagende effect van de herinrichting van de uiterwaard ter hoogte van Beuningen blijkt lager te zijn dan de 4 à 5 centimeter die eerder werd verwacht. Bovendien zou de geul, in combinatie met de bruggen in de twee kades, op een plek in de Waal voorbij Beuningen juist zorgen voor ongewenste opstuwing.

2. In juni 2013 was de gedachte dat de geul een vervolg zou krijgen in het kader van het Deltaprogramma Rivieren. Het doortrekken van de geul is echter niet zeker meer, omdat dat in het Deltaprogramma is opgenomen als reserveproject.


Nieuw schetsontwerp

Het project Beuningse uiterwaarden richt zich in de nieuwe opzet dus niet meer op waterstandsverlaging, maar wel op:

  • Natuurontwikkeling: versterking van de kamsalamanderpopulatie en verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving voor vogels. De provincie Gelderland neemt de Stroomlijnopgave (voorkomen dat begroeiing de doorstroming van het water belemmert) over van het Rijk. Met het nieuwe ontwerp kan de kern zachthoutooibos in het gebied zo veel mogelijk worden gespaard;
  • Recreatie: het gebied wordt beter toegankelijk gemaakt voor wandelaars. Struinen wandelpaden gaan aansluiten op bestaande (lange afstands)routes. Cultuurhistorische elementen, zoals het Weurtse Straatje, worden opgeknapt en weer zichtbaar gemaakt. Dit is een historisch, nu onbegaanbaar pad dat vroeger een verbindingsweg tussen Weurt en Nijmegen vormde.

Provinciale Staten hebben op 28 januari de nieuwe plannen voor de Beuningse uiterwaarden goedgekeurd. Door de andere invulling valt naar verwachting 7,6 miljoen euro vrij. Bij de Voorjaarsnota 2015 zal het college Provinciale Staten een voorstel doen voor de inzet van vrijvallend geld uit het programma WaalWeelde.

2  Comments

Beste AWGJ Hondeveld. De plattegrond is op verschillende wijzen in groter formaat te zien. N.a.v. uw opmerking heb ik linken aangebracht naar een grotere weergave. De plattegrond is ook bij downloads als afbeelding te downloaden.
mvg Maarten Vergouwen, moderator website.

AWGJ Hondeveld December 23, 2014

graag de platte grond met de tekst aan de linkerkant dat je kunt zien hoe of wat.